top of page

Общи условия

Общи условия за използване на сайта aloevera-bg.com

Сайт“ е цялата информация, всички авторски снимки и графични изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес aloevera-bg.com, както и на поддомейн на същия адрес.

 

Потребител“ е всяко лице, което използва интернет сайта aloevera-bg.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между "Ай Ди Сълюшънс" ЕООД, ЕИК:160137360, гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл.181, електронна поща: jeanna.tokova@gmail.com и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което използва интернет сайта aloevera-bg.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

2. Уеб сайтът aloevera-bg.com е информационен портал, който предоставя авторски статии и материали, както и препратки към други сайтове.

3. Всички елементи на съдържанието на сайта на "Ай Ди Сълюшънс" ЕООД, включително и не само: текстове, дизайн, бази данни, снимки и графични изображения и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на "Ай Ди Сълюшънс" ЕООД.

4. Никаква част от обектите на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права не може да се възпроизвежда, превежда, променя, цитирана или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на "Ай Ди Сълюшънс" ЕООД.

5. Потребителят използващ услугите и/или информацията на сайта се задължава:
5.1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта;
5.2. да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви, поместени на страниците на уеб сайта.

6. С приемане на настоящите Oбщи условия Потребителят декларира, че се е запознал и се е съгласил:
6.1. че използването на сайта и предоставената информация ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.
6.2. че съдържанието на интернет-страницата не трябва да се тълкува като диагноза или предложение за лекуване и не трябва да се ползва като такова.
6.2. че съдържанието на този сайт не поставя диагнози, не назначава и не прекратява медикаментозно лечение, както и не заменя квалифицирана медицинска помощ, не са алтернатива на медицински преглед и/или проследяване от лекар.

7. Ползвателят декларира и се съгласява, че:
7.1 Преди използването на предоствената информация на сайта ще потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, при евентуалното прилагане на каквато и да е част от посочената в сайта информация.
7.2 Ще съгласува и ще бъде наблюдаван от компетентно медицинско лице, включително и не само по отношение на прилаганите хранителен подход и метод за въздействие върху неговото здраве, както и физическо и психическо състояние.
7.3 В случай, че не потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, използването на информацията ще бъде изцяло на негова отговорност и риск.

8. Отказ от закупена стока.
8.1 Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от всяка поръчка, направена в сайта, в срок до 14 дни, считано от датата на приемана на стоката от избраните чрез този сайт доставчици като се обади на телефон: 0887/786147.
8.2 Право на отказ по Ал.1 не се прилага в следните случаи:
– за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
– за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
– за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

Алтернативно решаване на спорове /АРС/

При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове /АРС/. Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.

Потребителите имат две възможности:
– да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) /http://ec.europa.eu/odr/ – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
– да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия. https://kzp.bg/login

9. Лични данни, събирани чрез този сайт и обработвани от "Ай Ди Сълюшънс" ЕООД, се ползват при условията на Закона за защита на личните данни. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да въвеждате каквито и да било лични данни. При попълване на форми за контакт, бюлетин, оферти или поръчки в сайта, Вие се съгласявате "Ай Ди Сълюшънс" ЕООД да използва и обработва, както намери за добре, предоставените лични данни и информация, при спазване на условията на Закона за защита на личните данни.

10. Потребителят приема, че при посещение на сайта и използване на информацията и ресурсите му, е съгласен с Общи условия за ползване на интернет сайта. При несъгласие с Общи условия за ползване на интернет сайта се задължава да преустанови ползването му веднага и да напусне същия.

11. Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и "Ай Ди Сълюшънс" ЕООД не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

12. "Ай Ди Сълюшънс" ЕООД си запазва правото по всяко време едностранно да прекратява, изменя и допълва предоставянето на услугите и ресурсите в сайта, както и Общите условия за тяхното използване.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на "Ай Ди Сълюшънс" ЕООД и влизат в сила считано от 01.05.2018 г.

bottom of page